Cookiebeleid | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden
Over ons
Logo School Of Education
Onderzoek in Beweging is gefinancierd door het expertisenetwerk School of Education van de Associatie KU Leuven.
Logo Solvay Fonds
De Black Box Solvay Conferentie 1927 is een project gerealiseerd met de steun van het Fonds Ernest Solvay, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Logo Mirion Technologies
De Black Box Onderzoek in Bedrijf is een project gerealiseerd met financiering van de hogeschool UCLL en met de betrokken samenwerking van het bedrijf Mirion Technologies in Olen. In het bijzonder willen we onderzoekster Jytte Elseviers en managing director Marijke Keters van harte bedanken.

PARTNERS

UCL logo vakdidactiek logo

 

dr. Laura Tamassia, dr. Thomas Storme
Groep Lerarenopleiding Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
B-3590 Diepenbeek
Laura.Tamassia@ucll.be
thomas.storme@kuleuven.be

ku-leuven_200x67
Prof. dr. Maarten Simons, dr. Goele Cornelissen
Laboratorium voor Educatie en Samenleving
Andreas Vesaliusstraat 2 - bus 3761
3000 Leuven
Maarten.Simons@ppw.kuleuven.be
Goele.Cornelissen@ppw.kuleuven.be
 
Prof. dr. Fien Depaepe
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53 - bus 7654
8500 Kortrijk
Instructiepsychologie en -technologie
Dekenstraat 2 - bus 3773
3000 Leuven
Fien.Depaepe@kuleuven-kulak.be

vives logo
Kristof Van de Keere, Stephanie Vervaet
Studiegebied Onderwijs, Expertisecentrum Onderwijsinnovatie
Beernegemstraat 10
8700 Tielt
Kristof.VandeKeere@vives.be
Stephanie.Vervaet@vives.be

WEBDESIGN

PROJECT

Er zijn meer plaatsen, instellingen en mensen die belangrijk zijn geweest voor Onderzoek in Beweging. Op deze kaart zie je de plaatsen die van tel geweest zijn.

 

Dit is een klein glossarium van de projectwereld

Project

Als je een idee hebt en je wil financiering ontvangen om iets te kunnen onderzoeken, ontwerpen of realiseren, kan je daarvoor een project aanvragen. De website van Onderzoek in Beweging is een resultaat van een project.

Projectduur

Een project heeft van tevoren bepaalde doelstellingen en concrete outputs. De tijd om deze doelstellingen en outputs te realiseren is van tevoren bepaald. In het geval van Onderzoek in Beweging was de projectduur 2 jaar.

Projectteam/projectpartners

Projecten worden in teamverband gedaan. Vaak zijn de teams interdisciplinair, zoals in het geval van Onderzoek in Beweging. Het gaat dus over mensen, verschillend qua achtergrond en ervaring, die kiezen om samen te werken om een gedeelde idee te kunnen waarmaken. Deze samenwerking is boeiend, maar ook niet altijd evident. De instellingen waar de verschillende mensen van het projectteam werken, zijn de officiële partners van het project.

Projectcoördinator

In projecten is er binnen het team een coördinator die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het realiseren van het project als geheel. Dat is enerzijds een verantwoordelijkheid ten aanzien van de financierende instelling, en anderzijds ten aanzien van het projectteam zelf. In het geval van conflicten moet de coördinator tussenkomen en streven naar een oplossing binnen het team zodat de doelstellingen en outputs van het project gerealiseerd kunnen worden. Tegelijk moet de coördinator actie ondernemen indien (deel)resultaten niet behaald worden. Projecten zijn immers per definitie outputgericht, hoewel het proces voor de deelnemende mensen ook heel belangrijk en verrijkend kan zijn.

Intentieverklaring

De intentieverklaring is een document waarmee het projectteam de intentie om een project te doen communiceert aan de instelling die voor financiering kan zorgen. Het document wordt meestal gemaakt door een sjabloon in te vullen en bevat basisinformatie over het project, zoals de partners, de betrokken mensen met hun expertise, een samenvatting, de doelstellingen, en waarom het project belangrijk is. De intentieverklaring van Onderzoek in Beweging vind je hier op onze site.

Eerste en tweede ronde

Omdat er slechts financiering beschikbaar is voor een beperkt aantal projecten, is het best competitief om financiering te kunnen ontvangen. De teams die een volledig ingevulde intentieverklaring hebben ingestuurd tegen de van tevoren vastgelegde datum (de deadline), doen mee aan de eerste ronde. Dat betekent dat de intentieverklaringen worden bekeken en gerangschikt door een jury, samengesteld door de financierende instelling op basis van bepaalde criteria. Alleen de eerste zoveel projectideeën in deze rangschikking mogen verder naar de tweede ronde en moeten dan een projectaanvraag indienen (zie verder). Er bestaan ook projectcompetities met slechts één selectieronde. Alle teams moeten dan direct de gedetaillerde projectaanvraag indien.

Verdediging

In veel projectcompetities krijgt het projectteam de kans om het projectidee mondeling te presenteren aan de jury, en om de vragen van de jury te beantwoorden. Dit noemt men de verdediging. Onderzoek in Beweging moest ook zo ‘verdedigd’ worden. Dat vind je ook terug in de projectagenda.

Projectaanvraag

Een projectaanvraag is een gedetaillerde beschrijving van het project. Samen met gedetailleerde doelstellingen en outputs, bevat de projectaanvraag een werkplan (met werkpakketten en tijdspad, zie verder) en ook een financieel luik waar de kosten van het project in detail worden beschreven (het projectbudget, zie verder). De projectaanvraag wordt ingediend tegen de deadline voor de tweede ronde. Er wordt dan een tweede selectie gemaakt door de jury. De teams wiens projectaanvragen zijn geselecteerd, ondertekenen een contract met de financierende instelling en ontvangen financiering. Ze krijgen de kans om hun projectidee te realiseren en om de doelstellingen en concrete outputs van het project waar te maken. De projectaanvraag van Onderzoek in Beweging kan je hier vinden.

Werkpakketten

Om de doelstellingen en outputs van het project te realiseren, wordt het werk georganiseerd op basis van werkpakketten. Deze zijn grote onderdelen van het werk, zoals de literatuurstudie, de analyse van de schoolpraktijk, het ontwerp van de oefeningen en het ontwerp van de website. Vaak levert een werkpakket input voor een ander werkpakket: de resultaten van de literatuurstudie en de analyse van de schoolpraktijk leveren input voor het ontwerp van de oefeningen, die dan nodig zijn om de website te kunnen ontwerpen. Het werkplan moet dus een logische samenhang hebben.

Tijdpad

Wordt soms ook tijdsplan genoemd. Vaak moet men in de projectaanvraag aangeven wanneer de werkpakketten precies uitgevoerd zullen worden, bv. literatuurstudie tijdens maand 1, 2 en 3 van het project, ontwerp van de oefeningen tijdens maand 8, 9 en 10. Dit tijdpad moet de logische samenhang van de werkpakketten weerspiegelen. Men kan immers niet beginnen met iets als men de nodige input nog niet heeft van een ander werkpakket. In de projectaanvraag van Onderzoek in Beweging kan je dat tijdpad vinden. In de projectagenda die onder het glossarium staat, kan je het effectieve verloop van het project bekijken.

Projectbudget

Bij het plannen van een project moet men de kosten inschatten en beschrijven in het projectbudget. De kosten van een project zijn enerzijds de salarissen van de mensen binnen de partnerinstellingen die werken aan het project, en anderzijds de kosten voor materiaal, verplaatsingen, uitnodigen van experten ... Bovendien mag men een deel van het budget gebruiken om een extern bedrijf te betalen voor specifieke diensten waarvoor het projectteam geen expertise heeft. In Onderzoek van Beweging is dit het geval geweest voor het maken van de website. De totale kost van het project mag niet hoger zijn dan een maximaal bedrag, en dat is van tevoren bepaald door de financierende instelling.

Deadline

Niet alleen de intentieverklaring en de projectaanvraag, maar ook andere documenten of outputs in het kader van een project moeten vaak ten laatste op een bepaalde datum ingediend worden, de deadline. De documenten die later worden ingestuurd, worden niet meer bekeken door de financieringsinstelling. Bovendien legt het projectteam soms vrijwillig ook eigen interne deadlines vast, bijvoorbeeld voor deelresultaten tijdens de loop van het project. Die deadlines helpen ervoor te zorgen dat de doelstellingen en outputs klaar kunnen zijn tegen het einde van de project.

Projectvergadering

Aangezien het project in team wordt gedaan, komt het projectteam regelmatig samen in een vergadering om samen te denken, om het werk te verdelen, om de stand van zaken van het project te bespreken en om beslissingen te nemen. De duur van deze vergaderingen wordt van tevoren bepaald, typisch 2-3 uur, en de coördinator bezorgt van tevoren de agenda van de vergadering aan het team, dat is een lijst van punten met de dingen die besproken moeten worden in de vergadering.

Werkvergadering

Het projectwerk zelf wordt soms individueel gedaan, en soms in groepjes. De groepjes komen dan samen in een werkvergadering om iets samen te doen of te maken.

Brainstorming

Dit is een speciale vorm van vergadering waar het team vrij en creatief samendenkt. Er worden zo ideeën naar voren gebracht voor de dingen die daarna ontworpen zullen worden. De oefeningen van Onderzoek in Beweging zijn meestal eerst in zo'n sessie bedacht.

Tryout

In een project in ontwerponderzoek, zoals Onderzoek in Beweging, worden eerst prototypes gemaakt die dan uitgetest worden met de doelgroepen. In Onderzoek in Beweging zijn de oefeningen uitgetest met leerlingen, met studenten van de lerarenopleiding en met leerkrachten tijdens nascholingen. Op basis van de resultaten van deze try-outs worden de materialen verfijnd tot het eindproduct.

Disseminatie

Een belangrijk aspect van een project is dat de resultaten de doelgroepen bereiken waarvoor ze gemaakt werden. Dat betekent niet alleen dat de resultaten op het einde ter beschikking gesteld worden, bijvoorbeeld op een website, maar ook dat de mogelijk geïnteresseerden actief op de hoogte gebracht worden van het bestaan van deze materialen. Dit kan bijvoorbeeld door presentaties te geven over het project in congressen en studiedagen, door artikels te schrijven in tijdschriften of door een nieuwsbrief via email te sturen aan mogelijk geïnteresseerden. In de projectagenda kan je de disseminatieactiviteiten van Onderzoek in Beweging vinden en hier vind je ons artikel in het tijdschrift Impuls.

Projectbegeleider

De meeste financieringsinstellingen bieden een projectbegeleider aan, die het project opvolgt en het team ondersteunt tijdens de loop van het project. De projectbegeleider woont de projectvergaderingen vaak bij.

Tussentijds- en eindrapport

De instelling die het project financieert wil zeker zijn dat de doelstellingen en outputs waarvoor er geld is gegeven, wel worden gerealiseerd. Hiervoor wordt de projectcoördinator verwacht in het midden en op het einde van het project een rapport in te leveren bij de financierende instelling, om het werk van het team te verantwoorden en de (deel)resultaten te leveren. Deze rapporten zijn belangrijk want de financierende instelling mag beslissen om (een deel van) het budget terug te nemen indien de doelstellingen en outputs beschreven in de goedgekeurde projectaanvraag niet bereikt zijn.

Blader door onze projectagenda.

Download hier de intentieverklaring en de projectaanvraag van Onderzoek in Beweging.

Onderzoek in Beweging is zelf ook een Black Box. Download er hier oefeningen voor.